Kia Viv'


M
U
Z
I
K
E
R
O
J


MP3 44.1 KHZ
STEREO
La Testo :    846 ko - 52' 84.
Jxaluzo :    865 ko - 54' 02.
Sen Gxuo :    909 ko - 56' 79.
Vivo-riske :    887 ko - 55' 43.
La Songxoj :    932 ko - 58' 25.
Pasanta Pasio :    867 ko - 54' 17.
Malkonsento :    957 ko - 59' 79.